bikeland.pl

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIKELAND.PL

obowiązujący od dnia 25.05.2018 roku

 

I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego BIKELAND.PL pojęcia oznaczają:
 1. Sklep Internetowy PL jest prowadzony przez BIKELAND Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Lubiejewie 31A, 96-500 Sochaczew, NIP 837-18-11-688, REGON: 145840087 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398995, zwaną dalej Spółką.

Dane kontaktowe:
BIKELAND Sp z o. o. sp. k.
Lubiejew 31a
96-500 Sochaczew

adres poczty elektronicznej: sklep@bikeland.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BIKELAND.PL, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym BIKELAND.PL, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży produktu oraz zasady składania i tryb rozpatrywania reklamacji.
 2. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego BIKELAND.PL zgodnie z jego przeznaczeniem. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego BIKELAND.PL, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego BIKELAND.PL lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego BIKELAND.PL do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego BIKELAND.PL jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 3. Właściciel Sklepu Internetowego BIKELAND.PL, tj. BIKELAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Lubiejewie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego BIKELAND.PL spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Sklepu Internetowego BIKELAND.PL z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego BIKELAND.PL przez Kupującego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego BIKELAND.PL wymaga zarejestrowania konta i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Prawidłowe korzystanie ze sklepu internetowego BIKELAND. PL oraz składanie zamówień nie wymaga zachowania minimalnych wymagań technicznych systemu teleinformatycznego Kupującego.

 

II.

REJESTRACJA

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym PL należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem: https://www.bikeland.pl/rejestracja, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego BIKELAND.PL, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz potwierdzić zapoznanie się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym PL, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego BIKELAND.PL, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym PL każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 4. Logowanie do Sklepu Internetowego BIKELAND.PL odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Kupującego. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Kupującego.
 5. Kupujący może zażądać usunięcia konta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL, w każdym czasie i bez podania przyczyny. W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu Internetowego PL Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym BIKELAND.PL – rodo@bikeland.pl, z adresu email podanego podczas rejestracji i podać swoje dane osobowe oraz adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL.
 6. Kupujący, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego PL, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego BIKELAND.PL.
 7. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym PL. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL jest Kupujący, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Kupującego.

 

III.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu skutecznego złożenia przez Kupującego zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego BIKELAND.PL konieczna jest uprzednia rejestracja konta przez Kupującego, zgodnie z pkt. II niniejszego Regulaminu.
 2. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego BIKELAND.PL nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 i 61 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Podane w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w walucie polskiej (PLN). Podane ceny nie zawierają opłaty z tytułu kosztów dostawy produktu, uzależnionej od wybranej przez Kupującego formy płatności oraz sposobu dostawy, określonych w pkt. V niniejszego Regulaminu oraz dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego BIKELAND.PL https://www.bikeland.pl.
 4. Sklep Internetowy BIKELAND.PL ma prawo do bieżących zmian w zakresie asortymentu i cen przedstawionych w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, wyprzedaży czy udzielania rabatów.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone przez Kupującego w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.
 6. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, w którym dokonuje wyboru produktu/produktów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego BIKELAND.PL przez dodanie ich do koszyka, jak również sposobu dostawy oraz metody płatności, spośród dostępnych w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL oraz
 7. Złożenie zamówienia przez Kupującego w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) określonego produktu znajdującego się w asortymencie BIKELAND.PL.

 

IV.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem przyjęcia przez Sklep Internetowy BIKELAND.PL zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego Formularza Zamówienia, złożenie przez Kupującego zamówienia oraz dostępność zamówionego produktu.
 2. Sklep Internetowy BIKELAND.Pl po otrzymaniu zamówienia przystępuje do jego weryfikacji, a następnie informuje Kupującego – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu zamówienia, na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,                          o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Nadto, w przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep Internetowy BIKELAND.PL informuje Kupującego o przyczynach takiej odmowy i może zaproponować Kupującemu zmiany w zakresie realizacji zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego zaproponowanych przez Sklep Internetowy BIKELAND.PL warunków realizacji zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem zamówieniem przez Kupującego.
 3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Kupujący jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i podejmuje decyzje o dalszym sposobie jego realizacji (częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, anulowanie całości zamówienia).
 4. Sklep Internetowy BIKELAND.PL informuje Kupującego drogą elektroniczną, na podany przez niego w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej, o zmianie statutu zamówienia, w szczególności o skompletowaniu zamówienia i przygotowaniu przedmiotu zamówienia do wysyłki, zaksięgowaniu wpłaty Kupującego oraz odbioru przedmiotu zamówienia przez kuriera.
 5. Za każdy zamówiony przez Kupującego produkt wystawiana jest faktura VAT. Wystawiona  faktura VAT zostanie przekazana Kupującemu wraz z dostarczonym produktem.

 

 

V.

FORMY PŁATNOŚCI I SPOSÓB DOSTAWY

 1. Kupującemu przysługuje prawo wyboru spośród następujących form płatności za zamówiony/e produkt/y:
 1. Data dokonania przez Kupującego wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Sklepu Internetowego BIKELAND.PL nie jest równoznaczna z datą zaksięgowania tych środków na rachunku bankowym. Średni czas księgowania wpłat dokonanych przez Kupującego przelewem bankowym wynosi od 1 do 3 dni.
 2. Dostawa produktów zamówionych w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL jest dostępna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze przesyłki kurierskiej.
 3. Dostawy produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej, a koszty dostawy uzależnione są od wybranej przez Kupującego formy płatności oraz wartości zamówienia (ceny regularnej produktu) i podana jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego BIKELAND.PL przy wybranym produkcie oraz w zakładce Dostawa.
 4. W celu skonsultowania możliwości dostawy produktu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kosztów tej dostawy Kupujący jest proszony, przed złożeniem zamówienia, o bezpośredni kontakt ze Sklepem Internetowym BIKELAND.PL.
 5. Dostawa zamówienia płatnego w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu Internetowego BIKELAND.PL lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay.eu następuje po zaksięgowaniu pełnej wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sklepu Internetowego BIKELAND.PL.
 6. Na czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy BIKELAND.PL składa się czas kompletowania zamówienia (uzależniony od terminu dostępności produktu), sprawdzenia stanu technicznego produktu, spakowania produktu oraz jego wysyłki (przekazania kurierowi w celu dostarczenia). Zamówiony przez Kupującego produkt jest wysyłany (przekazywany kurierowi w celu dostarczenia) Kupującemu w terminie do 2 dni roboczych od dnia skompletowania i przygotowania przez Sklep Internetowy BIKELAND.PL zamówienia Kupującego. Przewidywany czas  dostawy przesyłki przez kuriera wynosi do 3 dni roboczych.
 7. Przesyłki kurierskie Sklep Internetowy BIKELAND.PL nadaje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 14.00.
 8. Przesyłki są dostarczane przez firmę kurierską w dni robocze w godzinach 09.00-17.00.
 9. Kurier dostarcza przesyłkę na adres (dane wysyłki) podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia, chyba że Kupujący po złożeniu zamówienia, a minimum jeden dzień przed odbiorem przedmiotu zamówienia przez kuriera poinformował Sklep Internetowy BIKELAND.PL drogą elektroniczną, że zamówienie ma zostać wysłane na inny adres. Kurier posiada również numer telefonu  Kupującego na wypadek, gdyby nikogo nie zastał pod wskazanym adresem i zaistniałaby konieczność ustalenia innego terminu doręczenia przedmiotu zamówienia.

     

VI.

ODBIÓR ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący jest informowany o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru od kuriera wiadomością mailową wysłaną na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy paczka jest cała, nieuszkodzona i bez widocznych śladów otwierania.
 3. Odbiór przesyłki od kuriera powinien być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem Kupującego, złożonym na liście przewozowym oraz fakturze. Z chwilą pokwitowania odbioru produktu, na Kupującego przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia
 4. Rowery są sprawdzane i regulowane przed wysyłką.
 5. Zamówiony produkt zostaje wysłany zabezpieczony i zapakowany w specjalnych kartonach. Na czas transportu rower ma odkręcone przednie koło, pedały oraz kierownicę.
 6. Dostarczany rower jest wyregulowany i gotowy do jazdy, wystarczy jeszcze tylko prawidłowo zamontować:
 1. Specjalnie dla klientów Sklep Internetowy BIKELAND.PL zamieścił na YouTube filmy instruktażowe pokazujące prawidłowy montaż powyższych elementów. Można je znaleźć wyszukując użytkownika bikelandTV.
 2. Rower jest przed wysyłką sprawdzany i regulowany. Istnieje jednak możliwość, że podczas transportu ulegnie on rozregulowaniu, w związku z czym może pojawić się konieczność ponownego sprawdzenia i regulacji roweru przed pierwszą jazdą.

 

VII.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Kupujący będący Konsumentem, który nabył produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Sklepu Internetowego BIKELAND.PL), odstąpić od umowy sprzedaży produktu/produktów zakupionych w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przedmiotu zamówienia (odebrania produktu przez Kupującego lub upoważnioną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przez Kupującego przed jego upływem
 2. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktu w drodze złożenia Sklepowi Internetowemu BIKELAND.PL jednoznacznego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. W szczególności oświadczenie o odstąpieniu może być:
 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktu Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu dostępnego po zalogowaniu Kupującego na koncie na stronie bikeland.pl oraz dostarczonego wraz z przedmiotem zamówienia.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu drogą elektroniczną, Sklep Internetowy BIKELAND.PL niezwłocznie potwierdza Kupującemu, drogą mailową, fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu przez Kupującego umowę uważa się za niezawartą.
 4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu produktu do Sklepu Internetowego BIKELAND.PL.
 5. Zwrotu można dokonać maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Sklepu Internetowego BIKELAND.PL (BIKELAND, Lubiejew 31A, 96-500 Sochaczew).
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący. Sklep Internetowy BIKELAND.PL nie odbiera kierowanych na jego adres lub adres właściciela Sklepu Internetowego BIKELAND.PL przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Sklep Internetowy BIKELAND.PL, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL), z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
 9. Sklep Internetowy BIKELAND.PL może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 10. Sklep Internetowy BIKELAND.PL dokona zwrotu płatności na rzecz Kupującego przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

VIII.

REKLAMACJE

 1. Sklep Internetowy BIKELAND.PL zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu będącemu konsumentem  towar bez wad.
 2. Odpowiedzialność Sklepu Internetowego BIKELAND.PL wobec Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) została określona w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w art. 560 i n. Kodeksu cywilnego. Informacje w przedmiocie odpowiedzialności Sklepu Internetowego BIKELAND.PL znajdują się również na stronie internetowej Sklepu Internetowego BIKELAND.PL w zakładce Informacje dla Klientów
 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupującemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 2 lat od daty doręczenia produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady produktu.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w szczególności:
 1. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji, w reklamacji produktu zakupionego w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL należy zawrzeć opis stwierdzonej wady, wskazać termin jej ujawnienia, preferowany przez Kupującego sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, w miarę możliwości – również zdjęcie wadliwego produktu. Kupujący może w szczególności skorzystać przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji dostępnego po zalogowaniu Kupującego na koncie na stronie bikeland.pl oraz dostarczonego wraz z przedmiotem zamówienia..
 2. Sklep Internetowy BIKELAND.PL ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Kupującego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza, że Sklep Internetowy BIKELAND.PL uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji lub dokonania naprawy produktu lub bądź też jego wymiany na wolny od wad, Kupujący może zostać poproszony o dostarczenie produktu z dopiskiem „Reklamacja”, na koszt Sklepu Internetowego BIKELAND.PL, na adres:

BIKELAND
Lubiejew 31A
96-500 Sochaczew

 1. Jeżeli dostarczony produkt ma wadę Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
 1. Kupujący, który nabył w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu Internetowego BIKELAND.PL z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktów ogranicza się wyłącznie do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie tego produktu.
 2. Sklep Internetowy BIKELAND.PL jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, w szczególności, gdy wada ta została wskazana w opisie (specyfikacji) produktu, na który Kupujący złożył zamówienie.

 

IX.

DANE OSOBOWE

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy BIKELAND.PL danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL w celu świadczenia przez Sklep Internetowy BIKELAND.PL usług drogą elektroniczną oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego BIKELAND.PL. Dane osobowe Kupującego mogą też być przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL, oraz podjęcia działań, na żądanie Kupującego, przed zawarciem tej umowy, w celu jej zawarcia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, chyba, że są to dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, wtedy podanie danych jest wymagane, brak ich podania skutkuje odmową zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez BIKELAND Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Lubiejewie 31A, 96-500 Sochaczew, NIP 837-18-11-688, REGON: 145840087 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398995.
 3. Sklep Internetowy BIKELAND.PL przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być poprawiane, zmieniane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Kupującego na stronie internetowej Sklepu Internetowego BIKELAND.PL.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy BIKELAND.PL zastrzega, iż niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu oraz data wejścia jego wejścia w życie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego BIKELAND.PL  co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Kupujący zarejestrowani w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL zostaną poinformowani o zmianie obowiązującego Regulaminu i dacie jego wejścia w życie wiadomością mailową wysłaną na podany adres poczty elektronicznej co najmniej na 14 dni przed wejściem nowego Regulaminu w życie. Zamówienia złożone przez Kupującego do chwili wejścia w życie nowego regulaminu będą podlegać postanowieniem dotychczasowego Regulaminu – obowiązującego w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), a także ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204).
 3. Sklep Internetowy BIKELAND.PL dokłada wszelkich starań by świadczone przez niego usługi były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep Internetowy BIKELAND.PL nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego BIKELAND.PL w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego BIKELAND.PL.
 4. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy BIKELAND.PL korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego BIKELAND.PL.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Sklepem Internetowym BIKELAND.PL rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Kupującym niebędącym Konsumentem a Sklepem Internetowym BIKELAND.PL rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby spółki będącej właścicielem Sklepu Internetowego BIKELAND.PL.